vysotskyД. ф.-м. н., професор, завідувач кафедри, 1946 р. н.

Висоцький Володимир Іванович закінчив радіофізичний факультет Київського університету в 1969 р. (спеціалізація – квантова радіофізика), отримавши диплом з відзнакою. Після закінчення університету в період 1969-71 рр. служив у лавах Радянської Армії начальником РЛС на півночі Красноярського краю в Евенкійському Національному окрузі. Після служби в армії в 1971-74 рр. навчався в аспірантурі університету. В 1975 р. захистив кандидатську дисертацію “Теорія вимушеного мессбауєрівського випромінювання” (науковий керівник проф. Воронцов В.І.), в 1992 р. – докторську дисертацію “Моделі та теорія непорогової та когерентної взаємодії випромінювання та частинок з кристалами”.

Працював молодшим науковим співробітником (1974-76 рр.), старшим науковим співробітником (в 1976-79 рр.), доцентом кафедри квантової радіофізики (1979-83 рр.), доцентом кафедри теоретичної радіофізики (1983-86 рр.) та доцентом кафедри математики та теоретичної радіофізики (1986-93 рр.), професором (з 1993 р.) кафедри математики та теоретичної радіофізики.

З 2006 р. є завідувачем кафедри математики та теоретичної радіофізики.

У 2014 році Указом Президента України Висоцькому В.І. присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Викладає спеціальні лекційні курси “Вибрані питання молекулярної біофізики” та “Радіаційні ефекти в молекулярній біології” для студентів кафедри медичної радіофізики (магістри та спеціалісти) та нормативні лекційні курси “Квантова механіка”, “Ядерна фізика та астрофізика”та “Додаткові розділи теоретичної фізики” для бакалаврів та магістрів, веде відповідні семінарські заняття.

Основні напрями наукових досліджень:

 • Дослідження моделей та систем лазерної фізики високих енергій та частот. Створено та досліджено моделі рентгенівських та гама-лазерів з безінверсним механізмом квантового підсилення (моделі на основі багаторівневих ядерних систем із застосуванням охолодження та сильного магнітного поля, з використанням квантової віддачі для розщеплення резонансів поглинання та підсилення, з використанням нелінійних процесів, зокрема, параметричного підсилення в комбінованому електронно-ядерному процесі при шумовій накачці, тощо). Досліджено механізми впливу потужного імпульсного лазерного випромінювання на електронно-ядерні системи.
 • Дослідження особливостей когерентних процесів та явищ в ядерній та атомній фізиці. Побудовано теорію та проведено успішні експерименти з керування часом життя та ймовірністю спонтанного гама-розпаду та бета-розпаду (зокрема, внутрішньою конверсією ядер) радіоактивних ядер. Створені та розглянуті моделі систем енерговигідного ядерного синтезу на основі пучків дейтонів у кристалах в умовах орієнтаційного руху (надбар’єрного каналювання) та при наявності додаткового лазерного опромінення. Розглянуто особливості аксіального каналювання позитронів у цеолітах та волокнах асбестів і розроблено моделі лазерних систем на основі таких канальованих станів. Запропоновано декілька методів каналювання нейтронів та інших нейтральних частинок як з магнітним моментом так і без нього (зокрема, нейтральних атомів) і квантів в об`ємі кристалів і біля їх поверхні.
  Побудована (та адаптована до різних фізичних систем) теорія формування когерентних корельованих станів частинок в різних потенціальних полях і показано, що за рахунок таких станів можлива ефективна реалізація ядерного синтезу та інших процесів при малій (зокрема, тепловій) енергії за участю як легких, так і важких ядер. Цей ефект пов’язаний з збільшенням прозорості потенціального бар’еру на багато порядків за рахунок формування великих флуктуацій енергії та імпульсу частинки при малій середній енергії.
  Разом з співавторами відкрив та дослідив нове фізичне явище – генерацію керованого (по енергії та напрямку розповсюдження) рентгенівського випромінювання при кавітації рідини.
 • Дослідження механізмів реалізації ядерних процесів при низькій енергії в фізичних та біологічних системах на основі явища ослаблення та подавлення дії кулонівського потенціального бар’єру при взаємодії заряджених частинок за рахунок автомодельного формування когерентних корельованих станів цих частинок. Досліджені механізми реалізації ядерного синтезу при малій енергії в деформованих кристалах та при наявності зовнішнього резонансного збудження низької частоти. Побудовано теорію фундаментальних ядерних перетворень (синтез та трансмутація) ізотопів в живих мікробіологічних системах. Проведено експерименти, які підтвердили протікання цих процесів, та розглянуто їх біохімічні та біофізичні аспекти. Вперше експериментально показано, що в процесі зростання таких культур має місце істотне перетворення (трансмутація) стабільних та нестабільних ізотопів (в тому числі можливе перетворення реакторних радіоактивних ізотопів в стабільні ізотопи інших елементів). Показано, що ці процеси базуються на короткотривалому ослабленні дії кулонівського бар’єру за рахунок формування когерентних корельованих станів на стадії клітинного ділення та інших динамічних біохімічних процесів.
 • Дослідження ядерних процесів при аномальних та критичних умовах. Отримано нове рівняння стану електронно-ядерної матерії і вперше доведено можливість існування надважких квазістабільних ядер з масовими числами в межах А = 300-10000, стійкість яких забезпечується за рахунок впливу надщільного електронного газу. Знайдено і досліджено невідомий раніше динамічний механізм реалізації цього методу нуклеосинтезу в умовах земної лабораторії і проведено прямі експерименти зі створення таких ядер, які підтвердили ці результати.
  На основі модифікованого рівняння стану передбачена можливість утворення електрон-протонних зірок і обчислено умови такого невідомого раніше астрофізичного процесу. Побудовано модель генерації космічних променів, яка пов`язана з процесом кулонівського вибуху частини матерії електрон-протонних зірок.
 • Дослідження фізичних аспектів фундаментальних проблем біофізики та радіобіології. Розглянуто проблеми радіаційної стійкості ДНК по відношенню до дії вільних радикалів та опромінення. Вперше запропоновано і досліджено неферментативний метод саморепарації подвійних розривів ДНК , які є найбільш небезпечним наслідком такої дії. Вперше створено моделі та досліджено молекулярні механізми радіаційного гормезису (позитивної дії надмалих доз) та радіаційного антагонізму (взаємної протидії різних факторів радіаційних вражень ДНК), які добре узгоджуються з експериментами. Розроблено фізичний механізм далекодіючого взаємного розпізнавання фрагментів ДНК, який базується на комбінації дії всіх фізичних сил у просторі між фрагментами в реальній внутріклітинній рідині при наявності опромінення. Вперше розраховано вплив одиничних молекул води на структуру та параметри ДНК.
 • Дослідження просторової структури води та проблема довготривалого зберігання інформації про зміни фізичних характеристик води, викликаних дією зовнішніх фізичних чинників (фактично – проблема своєрідної “пам`яті” води). Запропоновано та досліджено механізм довготривалої пам`яті води, який базується на клатратній моделі її структури. Проведено дослідження впливу активації води на її фізичні властивості. Досліджено і відкрито механізми істотного впливу активованої воді на процеси клітинного ділення, метаболізм та на ефективність дії імунної системи.

Проф. Висоцький В.І. виступав з науковими лекціями в університетах та інститутах США, Японії, Росії, Італії, Франції, Південної Кореї, Індії, Китаю, Сінгапуру та інших країн. Входив до організаційних комітетів багатьох міжнародних конференцій.
Був співзасновником Українського фізичного товариства в 1992 р., а в період 1992-96 рр. був співголовою Київського міського відділення цього товариства.
Протягом 5 років був Вченим секретарем секцій “Приладобудування та радіоелектроніка” Комітету з Державних премій України. Є членом редколегії наукових журналів та членом декількох Наукових рад із захисту дисертацій.
Є членом багатьох міжнародних наукових товариств та академій (в тому числі співзасновник та постійний член “Society of Condensed Matter Nuclear Science” та член-кореспондент РАЕН (Российской Академии Естественных наук))по відділенню радіоелектроніка та біофізика (з 2005 р.).

Проф. Висоцький В.І. нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1982 р.) та «Подякою Президента України» (2009 р.).
Він є лауреатом премії імені Тараса Шевченка (Київського національного університету імені Тараса Шевченка) 2011 р. за створення підручника для студентів вищих навчальних закладів “Квантова механіка та її використання в прикладній фізиці” та лауреатом премії імені Д.О.Городецького за популяризацію наукових знань (2012 р.).
На “IX Moscow International Salon of Innovation and Investments” (“IX MISII”, 2009 р.) отримав срібну медаль за розробку “Генерація рентгенівського випромінювання при бульбашковій кавітації швидкого струменя рідини в діелектричних каналах”, а на “X MISII” (2010 р.) отримав золоту медаль за проект “Метод та технологія використання бактеріостатичної та протипухлинної дії активованої води”.

Є автором понад 500 публікацій, у тому числі біля 300 статей, 7 монографій та 2 підручників:

 1. Высоцкий В.И., Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры, Москва, Изд. МГУ, 1989, 176 с.
 2. Высоцкий В.И. Корнилова А.А. Ядерный синтез и трансмутация изотопов в биологических системах. Москва, Мир, 2003, 302 с.
 3. Vysotskii V.I., Smirnov I.V., Kornilova A.A. Introduction to the Biophysics of Activated Water, Universal Publishiers, USA, 2005, 160 p.
 4. Adamenko S.V., Vysotskii V.I. Stability of Electron-Nucleus form of matter and methods of controlled collapse. In the book: Controlled Nucleosynthesis. Breakthroughs in Experiment and Theory. Editors S.V.Adamenko, F.Selleri, A.van der Merwe), Series: Fundamental theories in Physics, v.156, Springer, 2007, Chapter.11, pp. 415-541.
 5. Висоцький В.І. Квантова механіка та її застосування в прикладній фізиці. Підручник, видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2008, 358 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 6. Vysotskii V.I., Kornilova A.A. Nuclear transmutation of stable and radioactive isotopes in biological systems, Pentagon Press, India, 2009, 187 p.
 7. Vysotskii V.I., Kornilova A.A., Smirnov I.V. Applied biophysics of activated water (the physical properties, biological effects and medical applications of MRET activated water), World Scientific Publishing, Singapore, 2009, 317 p.
 8. Висоцький В.І., Дяченко С.А., Карлаш Г.Ю., Овечко В.С., Прокопенко О.В., Харченко Н.П. Атомна та ядерна фізика в прикладах і запитаннях. Учбовий посібник. Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (за ред. В. І. Висоцького, В. С. Овечка). Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – 511 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
 9. Vysotskii V.I., Kornilova A.A. Сontrolled spontaneous decay of Mossbauer nuclei (theory and experiments). In the book: MOSSBAUER SPECTROSCOPY: APPLICATIONS IN CHEMISTRY, BIOLOGY, AND NANOTECHNOLOGY, Editors: Virender K. Sharma, Gostar Klingelhofer, and Tetsuaki Nishida, John Wiley and Sons, Inc., 2013, 450 p, , Chapter.11, p. 292-315.

Неодноразово отримував гранти міжнародних організацій (зокрема, INTAS, CRDF та IAEA). Біографічні дані Висоцького В.І. можна знайти в усіх виданнях “Who’s Who in the World” та “Who’s Who in Science “, починаючи з 1998 року.