Кафедру Математики та Теоретичної Радiофiзики (МТРФ) було створено в 1986 р. в результатi реорганiзацiї двох кафедр: кафедри математики та математичної фiзики та кафедри теоретичної радiофiзики. Перед новоствореною кафедрою було поставлено завдання забезпечити фундаментальну пiдготовку студентiв з усiх теоретичних дисциплiн: математичних та фiзичних. Iсторiя кафедри включає iсторiю двох кафедр—попередниць.

Кафедра математики і математичної фізики

Попередницею математичної частини кафедри МТРФ була кафедра математики i математичної фiзики, яку було засновано в 1961 році. Її організатор і перший керівник — професор Бондаренко Павло Степанович (був зав. каф. 1961—1964 і 1966—1974).

З першого ж року дiяльностi кафедри її колектив систематично вивчав специфiку математичної пiдготовки фiзикiв i радiофiзикiв i у вiдповiдностi з нею переглянув навчальний план i програми з математичних дисциплин, враховуючи при цьому досвiд дiяльностi таких кафедр в Московському та Ленінградському університетах. До складу кафедри входили: Бондаренко П.С — завідувач кафедри, Боярчук О.К., Бублик Б.М., Гай Я.Г., Головач Г.П., Калайда О.Ф., Коваль П.Й., Лапушкiн I.Т., Лiсняк В.С., Мельниченко I.П., Мозок Г.М., Родіонова В.С., Рилов А.В., Чуприна О.Я., Янішевський А.Т. Згодом колектив кафедри поповнився: Білоносова Ж.П., Г уз А.В., Завiсляк I.В., Клименко Р.П., Леоненко М.М., Серга В.М., Столярська Н.Є., Страшинiна К.П., Тацуняк П.I., Федорченко І.С., Чирикалов В.О., пізніше Бондар І.П., Придатченко Ю.В., Радченко О.М.

П.С.Бондаренко був високо вимогливим щодо професiйного рiвня викладачiв, але й надавав велику органiзацiйну допомогу для їх творчого зростання. Пiд керiвництвом професора П.С.Бондаренка успiшно захистили кандидатськi дисертацiї 14 пошукачiв. На кафедрi щотижнево працював науковий та науково—методичний семiнар (секретар семiнарiв — В.С.Лiсняк). За роки iснування семiнару його учасниками здiйснено захист двох докторських дисертацiй (Бублик Б.М., Буледзи А.В.) i понад 20 кандидатських дисертацій. З 1976 року до 1986 року завідувачем кафедри був Калайда Олексій Феофілович.

Наукова робота кафедри проводилася в рамках держбюджетних (п’ятирічних) тем:

  1. Побудова наближених методів розв’язування задач фізики і техніки (1971—1975). Науковий керівник — Калайда О.Ф. Виконавці: усі співробітники кафедри;
  2. Наближені методи та алгоритми розв’язування багатовимірних задач математичної і теоретичної фізики (1976—1980). Науковий керівник — Калайда О.Ф. Виконавці: усі співробітники кафедри;
  3. Наближені методи підвиженої точності розв’язування операторних рівнянь (1981—1985). Науковий керівник — Калайда О.Ф. Виконавці: усі співробітники кафедри;
  4. Розробка чисельно—аналітичних методів і алгоритмів розв’язування задач фізики і механіки (1986—1990). Науковий керівник — Калайда О.Ф. Виконавці: Голова Г.П., Кривошея С.А.

Кафедра теоретичної радіофізики

Попередницею фiзичної частини кафедри МТРФ була кафедра теоретичної радiофiзики, заснована в 1983 р. Керiвником кафедри було призначено акад. Бар’яхтара В.Г. Кафедра складалась з двох штатних викладачiв (проф. Воронцов В.I. та доц. Висоцький В.I., якi були переведенi з кафедри квантової радiофiзики) та сумiсникiв з АН УРСР (акад. Бар’яхтар В.Г., акад. Бродiн М.С., чл.кор. Литовченко В.Г., чл.кор. Фомін П.І., проф. Петров Е.Г., проф. Білоколос Е.Д., проф. Якименко І.П., проф. Іванов Б.О.) Метою створення кафедри було забезпечення квалiфiкованого викладання курсiв теоретичної фiзики для студентiв радiофiзичного факультету (до створення кафедри викладання курсiв теоретичної фiзики забезпечувалось кафедрою теоретичної фiзики фiзичного факультету за участю деяких викладачiв радiофiзичного факультету (проф. Воронцов В.I.. проф. Стрижевський В.Г.). Крiм того, кафедра керувала навчальною та методичною роботою спецфакультету по перепiдготовцi кадрiв по нових перспективних напрямках науки i технiки (спецiальностi Лазерна технiка, Мiкроелектронiка, Автоматизацiя наукових дослiджень). За рiвнем квалiфiкацiї викладачiв кафедра теоретичної радiофiзики не мала рiвних не тiльки в Українi, але i в СРСР. Пiзнiше до складу кафедри були переведенi доц. Жмудський О.О. (1984 р.), доц. Голубева Н.Г. (1986 р.) та проф. Обуховський В.В. (1992 р.). Вченим секретарем кафедри був спочатку доц. Висоцький В.І., а потім доц. Жмудський О.О.

Наукова робота кафедри проводилася в рамках проблемної лабораторiї Лазерний зв’язок. Науковим керiвником лабораторiї був Воронцов В.І.

Дослідження проводились по двох основних напрямках:

  1. Когерентнi процеси при взаємодiї з атомними та ядерними системами жорсткого електромагнiтного випромiнювання рентгенiвського та гамма—дiапазонiв i потокiв заряджених (електрони, позiтрони, йони) i незаряджених (нейтрони, атоми) частинок (спiвкерiвник напрямку — Висоцький В.I.) У рамках цiєї тематики проводились дослiдження: проблеми створення рентгенiвського та гамма—лазерiв; проблеми створення iнформацiйних i навiгацiйних приладiв на рентгенiвському i гамма—випромiнюваннi (проблема гамма—гiроскопа та гамма—акселерометра); проблема керованого низькотемпературного (холодного) безбар’єрного ядерного синтезу в динамiчних системах; когерентнi методи формування та керування потоками заряджених i незаряджених частинок (проблема каналювання в кристалах, методи формування направлених потоків нейтронів);
  2. Прикладнi питання електродинамiки оптичного випромiнювання в гiротропних i неiнерцiйних системах (спiвкерiвник напрямку — Шпак І.В.). Основні дослідження в рамках цієї проблеми були пов’язані з методами оптимізації оптичних лазерних гіроскопів.

Об’єднання

В 1986 р. наказом ректора було проведено об’єднання кафедр Теоретична радiофiзика та кафедри Математики i математичної фiзики i створена кафедра математики та теоретичної радiофiзики. Першi десять рокiв кафедру очолював видатний фiзик, академiк НАНУ Бар’яхтар Вiктор Григорович. Першим вченим секретарем кафедри був доц. Жмудський О.О. Було призначено двох заступникiв зав. кафедрою: по фiзичнiй частинi — проф. Воронцов В.I., по математичнiй — доц. Янiшевський А.Т. За першi десять рокiв пiсля створення колектив кафедри поповнили: Кривошея С.А., Рибасов К.В., Юрачкiвський А.П., Єфiменко С.В., Шека Д.Д., Львов В.А., Грязнова В.О.

З 1996 по 2006 рік кафедру очолював проф. Придатченко Ю.В., а з 2006 року дотепер завідувачем кафедри є проф. Висоцький В.І.

Останнiм часом кафедра поповнилась молодими спецiалiстами i тепер працює в такому складi: зав.кафедрою — проф. Висоцький В.І., члени кафедри — професори Обуховський В.В. і Шека Д.Д., доценти Грязнова В.О., Єфіменко С.В., Зайцева Л.Л., Кривошея С.А., Майко Н.В., Максюта М.В., Моторна О.В., Нетреба А.В., Радченко О.М., Сугакова О.В., асистенти Жеребко Т.М., Іваненко Д.О., Масютка О.Ю., Прощенко Т.М., Пилиповський, О.В., Ястремський І.О. та за суміцництвом науковці з НАН України, професори Білоколос Є.Д., Іванов Б.О.

Кафедра забезпечує викладання нормативних курсiв: математичний аналiз, аналiтична геометрiя та лiнiйна алгебра, програмування, диференцiальнi та iнтегральнi рiвняння, чисельнi методи, теорiя ймовiрностей i математична статистика, теоретична механіка, методи математичної фізики, електродинаміка, квантова механіка, статистична фізика і термодинаміка на радiофiзичному, фiзичному факультетах та Інституті високих технологій.

Крiм того, кафедра забезпечує викладання спецiальних курсiв: функцiональний аналiз, математичне програмування, варiацiйне числення, стохастичнi диференцiальнi рiвняння, ергодична теорiя i теорiя iнформацiї, методи оптимiзацiї, комп’ютерна обробка даних, вибраннi роздiли теоретичної фiзики та радiофiзики, фiзика когерентних явищ в ядернiй фiзицi, методи генерацiї та управлiння потоками частинок та випромiнюванням, теорiя плазми, чисельнi методи у фiзицi, фiзика магнетизму, синергетика, симетрiйнi ефекти у твердому тiлi, комп’ютерний аналiз процесiв у фiзицi орiєнтацiйних явищ, голографія, матеріали квантової електроніки.