К. ф.-м. н., доцент, 1971 р. н.

У 1994 р. закiнчила механіко-математичний факультет (кафедра математичної фізики) Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка, а в 2001 р. – аспірантуру Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України. В 2003 р. захистила кандидатську дисертацію “Концентрація напружень в п’єзокерамічних тілах в околі еліптичного включення і гіперболоїдальної виточки” (науковий керівник проф. Подільчук Ю.М.). З того ж року працювала в Інституті механіки провідним інженером, молодшим науковим та науковим співробітником відділу реології.

На кафедрі математики та теоретичної радіофізики працює з 2005 р. Читає лекції з нормативних курсів «Загальна алгебра», «Прикладні методи вищої математики», «Алгоритми і методи обчислень», «Чисельні методи обчислень». Проводить семінарські заняття з математичного аналізу, аналітичної геометрії та лінійної алгебри, лабораторні заняття з прикладної теорії алгоритмів та обчислювальних методів.

Область наукових інтересів: розробка методів побудови точних і наближених аналітичних розв’язків систем рівнянь статики електро-, магніто-, термоелектропружності; дослідження відповідних граничних задач для тіл складної геометрії.

Має 20 публікацій за результатами наукових досліджень.