radchenkoК. ф.-м. н., доцент, 1954 р. н.

Закiнчив механiко-математичний факультет Київського державного університету iм. Тараса Шевченка (1977 р.) та аспiрантуру кафедри теорiї ймовiрностей та математичної статистики (1980 р.). Пiсля закiнчення аспiрантури працює на кафедрi математики та теоретич-ної радiофiзики: в 1980-89 рр. – асистент кафедри, з 1989 р. – доцент. Пiсля захисту в 1981 р. кандидатської дисертацiї “Геометрична мiра множини рiвня випадкового поля” (науковий керiвник чл.-кор. НАН України Ядренко М.Й.) продовжує наукову роботу з дослiдження випадкових множин, породжених випадковими полями.

Основні наукові результати:

  • побудова основ загальної теорії випадкових множин довільної розмірності та геометрич-ної міри таких множин;
  • побудова коректної математичної моделi для мiри множини рiвня випадкового поля i на цiй основi отримання спiввiдношень для моментiв цiєї випадкової величини.

За час роботи проводив практичні заняття з усіх дисциплін курсу вищої математики, а також читав лекцiї з математичного аналiзу та теорії ймовiрностей на фiзичному та радiофiзичному факультетах. Зараз читає лекцiї з курсу “Математичний аналiз” на фізичному факультетi.

За час роботи опублiкував iндивiдуально та в спiвавторствi понад 40 посiбникiв i навчально-методичних робiт, головними з яких є підручники “Математичний аналiз” (1999-2000 рр.) та “Теорiя ймовiрностей” (2010 р.).