maksyutaК. ф.-м. н., доцент, 1954 р. н.

Пiсля закiнчення в 1976 роцi фiзичного факультету Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка за спецiальнiстю “Оптика та спектроскопiя” працював на посадi iнженера – технолога на заводi “Арсенал”. В перiод з 1978 по 1980 рiк пройшов службу у збройних силах СРСР на посадi начальника радiолокацiйної станцiї. В 1981 – 1983 роках, працюючи на заводi “Арсенал”, пройшов перепiдготовку на спецiальному факультетi Київського унiверситету за спецiальнiстю “Лазерна технiка”. В 1983 роцi поступив в очну аспiрантуру на радiофiзичний факультет Київського унiверситету. Пiсля закiнчення аспiрантури з 1986 року працював на посадах молодшого наукового спiвробiтника, наукового спiвробiтника i старшого наукового спiвробiтника. В 1992 роцi захистив кандидатську дисертацiю по темi “Особливостi когерентних випромiнюючих процесiв при взаємодiях з кристалами в аномальних умовах заряджених та нейтральних частинок, що орiєнтацiйно рухаються” (науковий керiвник – проф. Висоцький В.I.) В 1994 – 1995 роках пройшов перепiдготовку на спецiальному факультетi Київського унiверситету за спецiальнiстю “Автоматизацiя наукових досліджень”. З 1999 року працює на посаді асистента на кафедрі математики та теоретичної радіофізики.

Читає нормативні курси Математичний аналіз та Теоретична механiка i курс за вибором Комп’ютерний аналiз процесiв у фiзицi орієнтаційних явищ для магістрів радіофізичного факультету.

Напрямок наукових досліджень пов’язаний з фізикою орієнтаційних явищ у кристалах.

Основні одержані наукові результати:

  • нові типи мікроондуляторів, з допомогою яких можна отримувати інтенсивне короткохвильове випромінювання,
  • теорію каналювання заряджених частинок в іонних та іонно-ковалентних кристалах,
  • новий індуційно-дисперсійний механізм орієнтаційного руху нейтральних атомів поблизу монокристалів,
  • осьове каналювання релятивістських електронів у магнітних кристалах,
  • оптимальні режими заселення енергетичних рівнів каналювання,
  • джерела випромiнювання в широкому спектральному дiапазонi на основi взаємодiї пучкiв релятивiстських позитронiв з монокристалами металів у режимі проходження через них електричного струму,
  • математичнi методи (метод кiнцевозонних потенцiалiв i метод iзоспектральних потенцiалiв) розв’язування спектральних задач при каналюванні в кристалах релятивістських частинок,
  • новий спосiб параметричного пiдсилювання короткохвильового випромiнювання за рахунок нелiнiйної взаємодiї трирiвневої системи канальованих електронів з модульованим полем псевдофотонів,
  • ідею каналювання релятивістських електронів в кристалах в режимі надвипромінювання,
  • контрольовану імплантацію атомів в умовах подвійної резонансної взаємодії з модульованими періодичними кристалічними структурами.

Усього має близько 100 публікацій.