netrebaК. ф.-м. н., доцент, 1977 р. н.

У 2000 р. з вiдзнакою закiнчив магiстратуру радiофiзичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, а в 2004 р. аспiрантуру на кафедрi медичної радiофiзики радiофiзичного факультету. Пiсля закiнчення аспiрантури працює на кафедрi математики та теоретичної радiофiзики (у 2002-2005 р. асистентом, з 2005 р. доцентом).

Читає нормативний курс “Електродинамiка”. Проводить семiнарськi заняття з електродинамiки, статистичної фiзики, диференцiальних рiвнянь, аналiтичної геометрiї та вищої алгебри та лабораторнi роботи з програмування та числових методiв.

Область наукових iнтересiв – оптимiзацiя вiдновлення просторових розподiлiв спiнових характеристик бiологiчних об’єктiв ядерними магнiтнорезонансними томогроафiчними методами, математичне моделювання в томографiї.

З 2005 року – заступник декана з наукової роботи.