Д. ф.-м. н., професор, член-кореспондент НАН України, 1948 р. н.

Закiнчив фiзико-технiчний факультет Харкiвського державного унiверситету iм. М. Горького (1972). Пiсля закiнчення аспуратнури в 1974 р. працював в фiзико-технiчногму iнститутi низьких температур, м.Харкiв на посадах мол.наук.спiвр. (1974-1978), ст. наук.спiвр. (1978-1983). Потiм працював в Iнститутi металофiзики НАН України, м. Київ, на посадах зав.лаб. (1983-1992), пров.наук.спiвр. (1992-1995). З 1995 р. працює в Iнститутi магнетизму НАН та Мiн. Освiти України, м. Київ на посаді гол. наук. співр. Кандидатську дисертацiю “О теории магнитных доменов” захистив у 1974 р. (наук. керiвник – акад. АН УРСР В.Г.Бар’яхтар). Докторську дисертацiю “Динамiчнi i топологiчнi солiтони в магнетиках” захищено в 1983 р. Під керівництвом Б.О.Іванова успішно захистили кандидатські дисертації 17 пошукачів (5 з них – доктори наук).

Читає лекцiї з курсiв Теоретична Механiка, Фiзика Твердого Тiла, Вибранi роздiли теоретичної фiзики та радiофiзики та Фiзика Магнетизму (студентам Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка).

Областi наукових дослiджень – солiтони у твердому тiлi, неодновимiрнi солiтони, теорiя магнiтних доменних структур, магнітна релаксація, макроскопічні квантови ефекти, магнитні наночастинки, надшвидка динаміка спинів у магнетиках.

Основні наукові результати:

 • вперше запропоновано рiвняння σ-моделi для опису нелiнiйної динамiки антиферомагнетикiв; описано значну кiлькiсть експериментiв по руху доменних стінок в різноманітних магнітних матеріалах, зокрема, ортоферітах;
 • побудовано нерiвноважну термодинамiку солiтонного газу в одновимiрних магнетiтних системах, близьких до точно iнтегровних; показано, що в точно iнтегровних системах запiзнення вiдсутнє, але з’являється аномальна (неенштейнiвська) дифузiя;
 • знайдено рiзноманiтнi стабiльнi статичнi та динамiчнi двовимiрнi локалiзованi магнiтни солiтони; дослiджено солiтонний внесок до термодинамічних властивостей магнетика;
 • побудовано неньютонові рівняння для опису динаміки магнітних вихорів; передбачена наявність аномально низької частоти і дублетної структури для спектру магнонов для магнітних частинок у вихровому стані, що згодом спостерігалося експериментально;
 • передбачено ефекти макроскопiчного квантового тунелювання, зокрема тунельна змiна топологiчного заряду для одновимiрних i двовимiрних солітонів (кінків і вихорів).

Видавнича дiяльнiсть – опублiковано 5 монографiї, 9 оглядових робіт і понад 280 праць у
реферованих виданнях.

Окремі монографії і оглядові роботи

 1. Б.А.Иванов. Мезоскопические антиферромагнетики: статика, динамика, квантовое туннелирование. ФНТ 31, 841-884 (2005)
 2. V.G.Bar’yakhtar,M.V.Chetkin,B.A.Ivanov and S.N.Gadetskii. Dynamics of topological magnetic solitons.Experiment and theory. Sprіnger Tracts іn Modern Physіcs., V.129, 185pp., Sprіnger-Verlag, 1994.
 3. V.G. Bar’yakhtar and B.A. Ivanov, Soliton thermodynamics of low-dimensional magnets, Sov. Sci. Rev. Sec. A. – Phys., ed. by I. Khalatnikov, Vol. 16, 192 pp, Elsevier, Amsterdam (1992).
 4. A.M. Kosevich, B.A. Ivanov and A.S. Kovalev, Magnetic solitons, Phys. Reports 194, 117-238 (1990).
 5. V.G.Bar’yakhtar, B.A.Іvanov.Modern magnetіsm.The prіmer. Moscow: Nauka, 1986.-176p.
 6. В.Г.Бар’яхтар, Б.А.Иванов. В мире магнитных доменов К.: Наукова думка, 1986.-160с.
 7. В.Г.Баръяхтар, Б.А.Иванов, М.В.Четкин. Динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках. УФН 146, 417-458 (1985).
 8. А.М.Косевич, Б.А.Иванов, А.С.Ковалев. Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны.К.: Наукова думка, 1983.-192с. < /li>

Член редколегiї енциклопедичного словника <Фiзика твердого тiла>, К.: Наукова Думка, 1996-1998, рецензент багатьох мiжнародних фiзичних журналiв. Член консультативної ради
журналу «Journal of Magnetism and Magnetic Materials». Член консультативної ради
журналу «Физика Низких температур». Довічне почесне звання “Видатний рецензент”
від Американського фізичного товариства (з 2015 року).

Лауреат премiї НАН України iм. О.С.Давидова (2005) за цикл робiт Вихрова динамiка магнетикiв (разом з Д.Д.Шекою i О.С.Ковальовим). Лауреат Державної премії Україні в
галузі науки і техніки (2013) за цикл робіт «Солітоні у фізиці конденсованих середовищ»
(в складі групи співавторів).