Д. ф.-м. н., професор, член-кореспондент НАН України, 1948 р. н.

Закiнчив фiзико-технiчний факультет Харкiвського державного унiверситету iм. М. Горького (1972). Пiсля закiнчення аспуратнури в 1974 р. працював в фiзико-технiчногму iнститутi низьких температур, м.Харкiв на посадах мол.наук.спiвр. (1974-1978), ст. наук.спiвр. (1978-1983). Потiм працював в Iнститутi металофiзики НАН України, м. Київ, на посадах зав.лаб. (1983-1992), пров.наук.спiвр. (1992-1995). З 1995 р. працює в Iнститутi магнетизму НАН та Мiн. Освiти України, м. Київ на посаді гол. наук. співр. Кандидатську дисертацiю “О теории магнитных доменов” захистив у 1974 р. (наук. керiвник – акад. АН УРСР В.Г.Бар’яхтар). Докторську дисертацiю “Динамiчнi i топологiчнi солiтони в магнетиках” захищено в 1983 р. Під керівництвом Б.О.Іванова успішно захистили кандидатські диссертації 14 пошукачів (3 з них – доктори наук).

Читає лекцiї з курсiв Теоретична Механiка, Фiзика Твердого Тiла, Вибранi роздiли теоретичної фiзики та радiофiзики та Фiзика Магнетизму (студентам Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка).

Областi наукових дослiджень – солiтони у твердому тiлi, неодновимiрнi солiтони, теорiя магнiтних доменних структур, магнітна релаксація, макроскопічні квантови ефекти, магнитні наночастинки, надшвидка динаміка спинів у магнетиках.

Основні наукові результати:

 • вперше запропоновано рiвняння σ-моделi для опису нелiнiйної динамiки антиферомагнетикiв; описано значну кiлькiсть експериментiв по руху доменних стінок в різноманітних магнітних матеріалах, зокрема, ортоферітах;
 • побудовано нерiвноважну термодинамiку солiтонного газу в одновимiрних магнетiтних системах, близьких до точно iнтегровних; показано, що в точно iнтегровних системах запiзнення вiдсутнє, але з’являється аномальна (неенштейнiвська) дифузiя;
 • знайдено рiзноманiтнi стабiльнi статичнi та динамiчнi двовимiрнi локалiзованi магнiтни солiтони; дослiджено солiтонний внесок до термодинамічних властивостей магнетика;
 • побудовано неньютонові рівняння для опису динаміки магнітних вихорів; передбачена наявність аномально низької частоти і дублетної структури для спектру магнонов для магнітних частинок у вихровому стані, що згодом спостерігалося експериментально;
 • передбачено ефекти макроскопiчного квантового тунелювання, зокрема тунельна змiна топологiчного заряду для одновимiрних i двовимiрних солітонів (кінків і вихорів).

Видавнича дiяльнiсть – опублiковано 4 монографiї, 8 оглядових робіт і понад 200 праць у реферованих виданнях.

Окремі монографії і оглядові роботи

 1. Б.А.Иванов. Мезоскопические антиферромагнетики: статика, динамика, квантовое туннелирование. ФНТ 31, 841-884 (2005)
 2. V.G.Bar’yakhtar,M.V.Chetkin,B.A.Ivanov and S.N.Gadetskii. Dynamics of topological magnetic solitons.Experiment and theory. Sprіnger Tracts іn Modern Physіcs., V.129, 185pp., Sprіnger-Verlag, 1994.
 3. V.G. Bar’yakhtar and B.A. Ivanov, Soliton thermodynamics of low-dimensional magnets, Sov. Sci. Rev. Sec. A. – Phys., ed. by I. Khalatnikov, Vol. 16, 192 pp, Elsevier, Amsterdam (1992).
 4. A.M. Kosevich, B.A. Ivanov and A.S. Kovalev, Magnetic solitons, Phys. Reports 194, 117-238 (1990).
 5. V.G.Bar’yakhtar, B.A.Іvanov.Modern magnetіsm.The prіmer. Moscow: Nauka, 1986.-176p.
 6. В.Г.Бар’яхтар, Б.А.Иванов. В мире магнитных доменов К.: Наукова думка, 1986.-160с.
 7. В.Г.Баръяхтар, Б.А.Иванов, М.В.Четкин. Динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках. УФН 146, 417-458 (1985).
 8. А.М.Косевич, Б.А.Иванов, А.С.Ковалев. Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны.К.: Наукова думка, 1983.-192с. < /li>

Член редколегiї енциклопедичного словника <Фiзика твердого тiла>, К.: Наукова Думка, 1996-1998, рецензент багатьох мiжнародних фiзичних журналiв.

Лауреат премiї НАН України iм. О.С.Давидова (2005) за цикл робiт Вихрова динамiка магнетикiв (разом з Д.Д.Шекою i О.С.Ковальовим).